Anotace:

Globální  ekonomické prostředí počátku 21. století je výrazně  formováno novými formami komunikace: rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT), respektive internetu a současný podnik musí tyto trendy vnímat, přizpůsobit se jim či - ještě lépe - jich využít jako svou konkurenční výhodu. Role a hodnota (včasné a relevantní) informace v takovémto prostředí neustále roste - to však není adekvátně zohledňováno ve vývoji ekonomické teorie. Zkoumání nových jevů v ekonomickém prostředí 21. století je pak často na pomezí vědy ekonomické a vědy informační. Tento modul popisuje - z teoretického pohledu stejně jako demonstrací na praktických příkladech - několik relevantních oblastí tzv. „informační ekonomiky", tedy ekonomiky výrazně ovlivněné rozvojem ICT, pro jejíž rozvoj hraje klíčovou roli včasná a relevantní informace a aplikovaná znalost. Zvláštní pozornost je věnována roli důvěryhodnosti a mechanismům, které napomáhají sebe-selekčnímu chování v online ekonomickém prostředí.

Oblasti diskutované  v textu zahrnují dále oblasti tzv. ekonomie informací a věnuje se jednak vymezení historie této ekonomické disciplíny (přiblížení práce F.A.von Hayeka či G. Stiglera) a dále pak konkrétním ekonomickým oblastem, kde je role informace obzvláště významná. Podstatná část textu je věnována oblasti finančních trhů, kde má role informace největší ekonomické dopady. Významná je zde analýza role informací v případě finančních a ekonomických krizí. Ať už se jedná o Velkou hospodářskou krizi 30. let 20. století, prasknutí bubliny dotcomů v letech 2000 až 2002 či zejména aktuální finanční krizi let 2007 až 2009, vždy můžeme vysledovat velkou úlohu informací (a jejich správného využívání či naopak zkreslování), při jejich vzniku. Z těchto krizí je možno vyvodit některé závěry relevantní oblasti zkoumání ekonomie informací a důsledky pro chování podniků. Jedním z nejvýznamnějších diskutovaných témat je problematika regulace ratingových agentur jakožto institucionalizovaných poskytovatelů důvěryhodných ekonomických informací.

Osnova textu:

Ekonomika podniku v éře informační společnosti

 1. Informační ekonomika: realita podnikání ve 21. století
 2. Hlavní specifika informační ekonomiky 
  • Základní charakteristika 
  • Síťové externality a pozitivní zpětná vazba 
  • Stanovování standardů a války standardů 
  • Uzamčení uživatele a náklady přepnutí 
  • Úspory z rozsahu 
  • Reprodukce informací 
  • Duševní vlastnictví 
 3. Ekonomika Webu 2.0: Kooperativní produkce aneb software zadarmo? 
  • Spolupráce v éře wikinomie 
  • Přínosy hromadné participace na tvrobě digitálních produktů 
  • Svobodný software a web 2.0 
 4. Základy ekonomie informací
  • Počátky ekonomie informací 
  • F. A. von Hayek: Cenový systém jako informační systém 
  • Ekonomie informací George Stiglera 
  • Informační asymetrie na trzích 
  • Charakteristika asymetrie informací na trzích 
  • Nepříznivý výběr a morální hazard 
  • Příklad trhu ojetých automobilů 
 5. Ekonomické šoky a role informace
  • Asymetrie informací na finančních trzích 
  • Role důvěryhodné agregované informace: rating a finanční trhy 
  • Důvěryhodnost a účetní výkazy 
 6. Finanční a ekonomická krize 2007-2009 a informační asymetrie 
  • Kořeny finanční krize a kauza Lehman Brothers 
  • Role ratingových agentur ve finanční krizi 
  • Informační role ratingových agentur na finančních trzích 
  • Nová opatření EU v oblasti ratingových agentur 
  • Budoucí trendy na finančních trzích