Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Místo realizace: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, pracoviště Valašské Meziříčí.

Název OP: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Název projektu: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Autoři:
PhDr. Milena Medková
RNDr. Anna Neumanová

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0284

Datum zahájení: 1. května 2009
Datum ukončení: 28. února 2012

Stručný obsah projektu:

Záměrem projektu je zlepšení kvality oborů Informační věda a Znalostní management v evropském kontextu. V rámci sjednocení evropského kurikula profilových předmětů těchto oborů budou stanoveny klíčové kompetence tak, aby VŠ studenti těchto oborů dovedli získané vědomosti a dovednosti transformovat do způsobilostí, které mohou účelně využívat a tím se co nejlépe začlenit do života společnosti a tak stimulovat ekonomický růst a pokrok. Projekt je určen pro studenty VŠ oborů Informační věda a Informační. a znalostní management. V projektu chceme dosáhnout vytvoření a sjednocení kurikulí profilových předmětů výše uvedených oborů (Internet a informace, Rešeršní činnost, Informační věda, Informační a znalostní management, Informační politika, Marketing informačních služeb, Světové informační systémy a služby, Základy managementu pro informační pracovníky, Ekonomika podniku), vytvoření portfolia studijních materiálů v českém a anglickém jazyce a jejich vystavení na nově vytvořeném webovém.portálu pro podporu e-learningových metod vzdělávání. Cíle projektu bude dosaženo vytvořením týmů odborníků z ČR, který bude konzultovat danou problematiku s pedagogy ostatních.evropských škol. Projekt bude realizovat Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, pracoviště Valašské Meziříčí.

Partneři:

Slezská univerzita v Opavě
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vyšší odborná škola informačních služeb
Infoeduca, o.p.s.